https://clyp.it/ybcr40gp

בניגוד לרמב"ם שראה את התשובה כנטילת אחריות על החיים והדגיש את יסוד הבחירה החופשית

בחסידות ובמובלט אצל ר' צדוק הכהן מלובלין ובכלל ב"איזביצא" התשובה היא קשורה לתחום "הידיעה".

הרע נוצר על ידי הבורא והוא האחראי להסרתו.הקבלה העצמית מחלישה את הנפרדות של האדם ומאפשרת 

התכללות וביטול באור האלוהי.אם ברמב"ם תשובה היא התערותא דלתתא  שהרב שג"ר מכנה "חירות"

בחסידות מדובר על "חסד".התשובה היא חסד אלוהי בהתערותא דלעילא.