רבע שעה בערך להאזנה - המקורות מהשיעור - 

ליקוטי הלכות, רבי נתן, אורח חיים א, תפילין ה, מג

וגם כי אי אפשר להאדם לידע כלל בזה הגוף אם פעל בעבודת ה' אם לאו. כי אפילו אם לא פעל כי אם כחוט השערה אחת פעם אחת כל ימי חייו גם זה יקר מכל חיי עולם הזה. כי אפילו כשנעתקים איזה תנועה להתקרב מעט יותר להשם יתברך אפילו פחות מחוט השערה. על ידי זה רצים והולכים גם כן אלפים ורבבות פרסאות בעולמות עליונים.

רבי נתן, ליקוטי הלכות, יורה דעה א, הקדמה

מהלכות ראשית הגז ה"ד המיוסדת ע"פ מה שאלתא בדברי רבינו ז"ל שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב רק כחוט השערה הוא יקר מאד בעיני הש"י כי מחמת שהאדם בגוף מגושם כל כך בזה העולם הגשמי כ"כ אשר רבו כמו רבו המונעים והמעכבים והמסיתים והבלבולים וכו' על כן כל העתקה והעתקה שהאדם ממשיך את עצמו מגשמיותו להשי"ת ולתורתו אפי' הוא רק כחוט השערה הוא יקר מאד מאד בעיני השי"ת ובזה ראוי לאדם להחיות א"ע ולשמח א"ע אפי' אם הוא כמו שהוא. [...]

[...] כי עתיק הוא בחי' חסד עליון ונורא מאד בחי' ורב חסד כי שם כולו טוב וחסד ושם שורש כל הי"ג מדות של רחמים שהם תליסר תיקוני דיקנא ששם נמחלין כל העונות ונתהפכין לזכיות. וכל האורות הקדושים הנמשכין משם הכל בבחי' נימין ושערות כידוע בכתבי האר"י ז"ל היינו כנ"ל. כי מעוצם החסד והטוב הנפלא שיש שם על ידי זה מסתכל הש"י רק על הטוב שבישראל אפילו בפושעי ישראל הוא מסתכל רק על בחי' השערות שנמצא בכל אחד ואחד מה שכל אחד מנתק עצמו לפעמים כחוט השערה מגשמיותו אליו ית' ועל ידי זה מאירין שם אורות גדולים ונוראים שנקראי בחי' נימין ושערות בחי' ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חיוור ושער רישיה כעמר נקי. 

ימימה, הסדר – ניקוי הסתירות

הלומדת למעשה לא תוכל להגיע בקלות לתוצאות הגדולות, כי התוצאות הן מתוצאות אשר מתוצאות. כי אי אפשר להגיע לאיזון חוזר מהתחזקות יציבה באם ההתחזקות לא מובנת. ההתחזקות – חוקיות הצמיחה: את מדייקת ובאופן יחסי כל הזמן מדייקת יותר ומבינה יותר. אם יש הבנה לחוקיות הצמיחה – מדייקת ועוד מדייקת כאשר חלק זה יעורר אותן לכעוס פחות על עצמן.

עוד מקורות - אורח חיים ג, חול המועד ד, יג - תפילין  - יורה דעה א, ריבית כד - יורה דעה ב, ראשית הגז ד - יורה דעה א, תפילין ה