הפתרון המעמיק של התורה למפגש אחרי החטא. 13 מידות של רחמים. 

תורה מבפנים - מיציאת מצרים עד מתן תורה