post_video
לפני 5 חודשים

בעולם העקודים עשרה אורות בכלי אחד.מהי משמעותו של עולם זה בכתבי הארי והרמחל? כיצד הוא מתפרש אצל הרב קוק ובהגות חב"ד.מה עולם זה משפיע על חיינו? הרב קןק מדבר על שאיפת המנוחה שמנוגדת לשאיפת התנועה.…

post_video
לפני 5 חודשים

המקובלים עלו במעלה העולמות והם מגלים לנו שישנן דרגות קיום שבהן הנשמה שולטת והגוף מבוטל אליה.ישנן רמות שונות בתהליך זה.

מהן רמות אלה וכיצד הן מתבטאות ביחסי גוף נפש אורות וכלים בקבלת הארי.…

post_video
לפני 5 חודשים
post_video
לפני 6 חודשים

 

קבלת הארי מתארת את צורות החיים של העתיד.אלה הם העולמות : אוזן חוטם פה של עולם אדם קדמון.אלה מצבים שבהם כמעט אין גוף.מהם עולמות אלה וכיצד הם קשורים ליחסי גופנפש

post_video
לפני 6 חודשים
post_video
לפני 6 חודשים
post_video
לפני 6 חודשים

הייחוד הוא בחיבור שבין המציאות החוץ אלוהית למציאות האלוהית.

פרשנותו של הרמח"ל לקבלה מתמקדת בייחודים.מה ההבדל בין הייחודים הקלסיים בקבלה לתפיסה של הרמח"ל?

post_audio
לפני 7 חודשים

הירידה היא חלק מתנועת הרוח.היא תנועת ה"שוב".רק בזמן משגה וירידה מתקיימת עבודת תיקון.

לרב קוק תובנות מעמיקות בנושא והן מקופלות בשיעור זה.

post_audio
לפני 7 חודשים

ספר הזוהר יצירה מופלאה עשירה וסבוכה המהווה מקור ראשי לחוכמת הקבלה. מיהו המחבר? מיהם גיבורי הזוהר,מהם חלקיו של הזוהר ונושאיו.

post_audio
לפני 8 חודשים

מהו חודש נקבי ומהו חודש זכרי?תשרי הינו חודש שבו האנרגיה עולה מלמטה למעלה,והוא חגו של האדם.

על צרוף האותיות של החודש הקשר לראש השנה ותכונות החודש 

בנתיים אין...

הרב עודד דוד ר"מ בישיבות הסדר ותיכוניות.לשעבר ראש מכינה קד"צ ומשגיח בישיבת הסדר.

מחבר הספרים: אורות הרמח"ל וריש מילין המבואר.

מתמקד בהוראת כתבי האר"י הרמח"ל,הרב קוק והחסידות.

מוזיקאי ויוצר.

למד בישיבת כרם ביבנה,מרכז הרב ואצל הרב שג"ר זצ"ל.

הלימוד בגיבוי והסכמת הרב שמואל אליהו שליט"א.

Not available. Did you define a site owner?