post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני 3 שבועות
post_video
לפני 3 שבועות
post_video
לפני 3 שבועות
post_video
לפני 3 שבועות
post_video
לפני 3 שבועות
post_video
לפני 3 שבועות
בנתיים אין...

'סולם יהודה' היינו מרכז תורני בהנחיית הרב שקד אליהו פנחס, ששם לו למטרה קידום, לימוד ויישום דרכו של איש האלוקים 'בעל הסולם' (ר' יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל) מחבר 'פירוש הסולם' על הזוהר הקדוש.

באופן טבעי אנו תלמידי כבוד קדושת אדמו"ר מאשלג (תלמידו וממשיך דרכו של הרב"ש זצ"ל בנו של 'בעל הסולם'). דברינו מכוונים לכל לב שומע המחפש את ''משמעות החיים האמיתית עפ"י חכמת הקבלה''; כל אדם באשר הוא בארץ ובגולה, גברים ונשים, חילוניים ודתיים מוזמן להצטרף אלנו כאחד.

קב' 'סולם יהודה' איננה עוסקת במיסטיקה, קמעות או שאר עניינים המקושרים באופן שגוי ל'חכמת הקבלה' אלא אנו פועלים לתיקון הלב ולשינוי פנימי אמיתי ל'אהבת הזולת' ו'אהבת ה' והשגת מטרת הבריאה הנעלית של חיבור אנושי זה לזה וכאיש אחד בלב אחד לאבינו שבשמים עפ"י תורתנו הקדושה.

Not available. Did you define a site owner?