post_audio
לפני חודש אחד

הנחיה 25 דקות למפגש עם הגילוי הנשמתי שלי

הקדמה  - מתוך אורות הקודש

אני העכשוי מול האני הנשמתי

post_text
לפני חודש אחד

פתאום הכול נראה אחרת

פעמים רבות אני חש איזה חושך וקטנות בחיים. אם ה' מזכה אותנו אנחנו רצים להתבודד, רצים לאבא שיציל אותנו מעצמנו, להיפגש מחדש, לחדש את הקשר. אוי, אוי,…

post_audio
לפני חודש אחד

חיבור בין 4 הפרשיות - שורש רוחני בין הפרשיות - הקשרים הנסתרים בין החלקים השונים בתורה ובתוכי

אמונה בהשגחה המקשרת בין כל החלקים בצורה נסתרת, המזמנת לנו תיקונים נפלאים מכל אחד ואחד, מכל מצב…

post_audio
לפני חודש אחד

הקדמה - מתוך החסרון, דרישה פנימית להתחדשות ושינוי, מוכן לחפש מקום חדש - להיות

לחדש את הרצון להתחדש

חודש הגאולה - זמן ותדר המאפשר להתחבר לעצמי, לחלק האלוקי שבי ולהיגאל, לצאת ממיצרי…

post_audio
לפני חודש אחד

בני אהרון - בקורבותם לפני ה' - לא רצו לחזור לעולם הזה, רק דבקות בה' וזהו החטא בעצמו - רצוא ללא שוב

הלכות לראש חודש וברכת האילנות

אורות הקודש - מאיר מעביר - החישה והממללה - בהקשבה…

post_audio
לפני חודש אחד

פסח - עת רצון וזמן של חירות - השפעה מלמעלה למטה

פסח - התהוות עם ישראל - כלי - חסד

שבועות - קבלת התורה - אור - תפארת

סוכות - סוכה - המשכת האור לכלי - גבורה

חירות - מציאת…

post_text
לפני חודש אחד

הפך רצונו

בחסדי ה' אני רוצה לשתף ולפתוח עוד קצת העמקה בנושא של הייסורים שעסקנו בו בעת האחרונה, כדי להתחזק, לגלות ולדלות את מה שטמון בעומק הצורה הקדושה והלא נעימה הזאת…

post_audio
לפני 2 חודשים

הבן המתגעגע, מול האב "היודע", תורת הגעגועים...השתוקקות למעיין...

למצוא בתוכי את האוצרות הגנוזים...לחיות מבפנים

תכונת העריגה הנצחית, דרישה לשלמות שאינה יכולה להתמלא, חיסרון שהוא גם…

post_text
לפני 2 חודשים

לצאת מהסרט

כולנו אוהבים שהדברים הולכים כסדר, שהכול 'מתוקתק' לפי התכניות שרצינו. למשל: הנה פורים בא ואתה מלא בשמחה ובסבלנות לאשתך ולילדים, כל המשפחה בעניין, אבא לומד בחדווה את הלכות החג,…

post_audio
לפני 2 חודשים

הבטחון יבוא ממקום שאינו בדעתי - שאתה לא יודע איך יסתדר

המערכת משתחררת רק כשאתה מחובר לשורש - ל"מחוייב המציאות"

-- לחוות את החוויה הפשוטה

-- מפגש עם האמת, לשמור על קשר בזמן…

post_audio
לפני 2 חודשים

סיפור קרליבך - גוד פורים

4 מצוות / צינורות החג

טללי חיים - עד דלא ידע - סילוק הדעת מהאדם

השגה למעלה מטעם ודעת - עיקר הידיעה שלא נדע

מ"אם הדרך" - למשוך אור לימים

post_text
לפני 2 חודשים

צירי לידה לקראת הגאולה

נשמות רבות משתפות אותי בתקופה האחרונה שהן מרגישות שיש להן יותר ניסיונות מתמיד, ונראה שזה קשור לכך שה' ממש רוצה לגאול אותנו, ואלו צירי לידה, חבלי…

בנתיים אין...

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....

Not available. Did you define a site owner?