post_audio
לפני 4 שבועות

2 שלבים בתיקון  - קרליבך

החזרה בתשובה שלי... כיפה ראשונה... ועוד...

post_audio
לפני חודש אחד

ללא רבי נתן לא היה נשאר עלה מרבי נחמן

לחיות חיים קרובים

מחויבות שכל הקומה והגילוי שלי יתגלו במלוא הקומה

תלמיד - אור של מקבל, תלמידים שעושים תלמידים

כל אחד יגלה…

post_audio
לפני חודש אחד

יאיר פרג משתף על האזכרה של אבא

יאיר מספר על משפחה וילד

ויגש : מפגש בין משיח בן יוסף למשיח בית דוד - לברור ה' בעולם

קרליבך - ויגש חורש בקוצר - התאחדות

חורש - יהודה,…

post_text
לפני חודש אחד

חבר נפלא הציג תרחיש מתוך הדלקת הנרות. הוא לומד כבר הרבה זמן, ועושה עבודה פנימית אמיצה. החבר למד וגילה כבר שאחת הנקודות העיקריות לתיקון אצלו היא ללמוד לשחרר קצת, כלומר לאפשר יותר זרימה של הדברים…

post_audio
לפני חודש אחד

תבלענה בקירבנה - כח הקטרוג שבלב על עצם ההוויה שלך

אתה תופס אותו כ"רציני" למרות שהוא רק "כביכול"

התמודדות/מאבק מגלה את האדם שבתוככה

החושך מקרב

שיחות הר"ן ק"מ - קטנות…

post_audio
לפני חודש אחד

"ראה דיוקנו של אביו" - העלאת המידות

מידות מחפשות לחזור לשורשן - תשוקה לאין סוף

הפשטת הלבושים

מה שאני עובר - זה המפגש עם הקב"ה

חנוכה - מסירות נפש

הודאה על האמת -…

post_audio
לפני חודש אחד

מחויבות העיקרית של האיש הישראלי - להתחדש

"אלה תולדות יעקב יוסף"...

לפגוש את כל הקומה שלך...

יוסף - הולך ומוסיף (נרות חנוכה) - דעת ברחוקים

מפגש בגובה עיניים - "טינג"…

post_text
לפני חודש אחד

התגלות והשגה מיוחדת

סיפר לי חבר יקר שהוא בא לפני רב חשוב שהוא מעריך מאוד ומחשיב את דעתו, ופתח לפניו מקום אישי פנימי ועמוק שפגש בתוכו מתוך עבודת ה'. הדבר היה משמעותי מאוד בעבורו, והוא שאל…

post_text
לפני חודש אחד

הניגון של האמת

אנחנו מתחברים בזמנים האלו אל ה"ניגון" של יעקב אבינו. כל אחד מהאבות הוא מרכבה לגילוי אלוקי במידה אחרת, ומידתו של יעקב היא מידת האמת, "תיתן אמת …

post_audio
לפני חודש אחד

שיחה על הפשטת הלבושים

מוהר"ן לג / ד - מי האיש החפץ חיים...

לא ניתן להכיר את ה' אלא ע"י הצמצום והגבול

התגלות של ה' בעולם הגשמי דרך / בתוך התורה והמצוות

מצווה - גילוי אין…

post_audio
לפני חודש אחד

אהבת האמת - הודאה על האמת, מפגש עם מה שעובר בנפשך ולא מה אתה רוצה

אמת עצם הגילוי האלוקי - יכולת ההבחנה האם אני נמצא/מדבר מתוך האמת הפנימית שלי

הקול קול יעקב (פנימיות) והידיים ידי…

בנתיים אין...

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....

Not available. Did you define a site owner?